Välj en sida

Kallelse till årsstämma i RW Bostad AB (publ)

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), 556575-4537 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 juli 2022 kl 10.30, Cylindervägen 18, Nacka Strand. A. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd Bolagets aktiebok på...

Beslut på extra stämma 20-12-14

RW Bostads extra stämma den 14 december har beslutat att plocka bort avstämningsförbehållet från bolagsordningen och följaktligen avregistrera bolagets aktie från Euroclear. Framgent hanteras bolagets aktiebok av bolaget. _____________________ Mvh, RW Bostad AB...

Kallelse till årsstämma i RW Bostad AB (publ)

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), org.nr. 556575-4537, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 23 juni kl. 1600 i Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2 i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd...