Välj en sida

Aktieägarna i RW Bostad AB, 556575-4537 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 juni 2024 kl 14, Cylindervägen 18, Nacka Strand.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i bolagets aktiebok den 5 juni 2024 och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 5 juni på mail info@rwbostad.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

B. Ärenden på stämman

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om emission av konvertibla skuldebrev

7. Stämmans avslutande

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Gällande punkt 6 så föreslår styrelsen att stämman beslutar om att emittera konvertibla skuldebrev enligt det följande:

· Det maximala lånebeloppet sätts till 15 Mkr.

· Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 10 000 kr per styck vilket ger att maximalt 1 500 konvertibler kan emitteras.

· 10 000 kr ska betalas för varje konvertibel.

· Konvertibellånet ska löpa med en årsränta om 10% som utbetalas årligen i efterskott.

· Konvertibellånet emitteras utan konverteringsskyldighet för den som tecknar.

· Stamaktieägarna ska ha företrädesrätt att teckna konvertibellånet.

· Cadasan Invest AB och Ängshyddan Förvaltning AB garanterar emissionen i sin helhet och förbinder sig att avstå rätt att teckna till förmån för ägare som inte når upp till ett antal konvertibler som är jämt delbart.

· Teckning sker genom betalning till bolagets konto på Danske Bank, 1335 011 5233, senast den 26 juni.

· Fördelningsgrund för konvertibler som inte har tecknats genom företrädesrätt ska vara lottning.

· Konvertering till aktier kan ske vid valfri tidpunkt fram till och med den 270630.

· Konverteringskursen sätts till 1,3 kr per aktie vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med maximalt 15 000 000 kr

· Nya aktier som tillkommer som en följa av konvertering ska ge rätt till utdelning från och med efterföljande räkenskapsår

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst två veckor före stämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

RW Bostad AB (publ)

Styrelsen