Välj en sida

Aktieägarna i RW Bostad AB, 556575-4537 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 juni kl 17 på bolagets kontor, Cylindervägen 18, Nacka Strand.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i bolagets aktiebok den 23 juni 2023 och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 23 juni 2023 på mail info@rwbostad.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

B. Ärenden på stämman

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut
  • a. Om fastställande av resultat och balansräkning;
  • b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorsassistenter
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 11. Stämmans avslutande

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Gällande punkt 10 så föreslår styrelsen att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och preferensaktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och/eller kvittning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra till investerare riktade emissioner för finansiering av bolagets verksamhet och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget. För beslut enligt punkt 10 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst två veckor före stämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

RW Bostad AB

Styrelsen