Välj en sida

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), 556575-4537 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 juli 2022 kl 10.30 på bolagets kontor i Nacka Strand, Cylindervägen 18.

A. RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd Bolagets aktiebok på dagen för stämman och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 9 juli 2022 per e-post till info@rwbostad.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.rwbostad.se. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av transaktioner

8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Godkännande av transaktioner Den 15 december 2021 avyttrades fastigheterna Arlöv 17:22, Arlöv 1:23 samt Ystad Almen 1, 3, 5 och 7 för ett totalt underliggande fastighetsvärde uppgående till 169 Mkr. Likvid erlades genom utfärdande av revers. Köpare var den privata fastighetsgruppen Stjernplan AB Transaktionerna genomfördes med förbehåll om godkännande från en extra stämma.

C. UPPLYSNINGAR, HANDLINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst två veckor före stämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

D. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats.

_____________________

RW Bostad AB (publ)

Styrelsen