Välj en sida

RW Bostad publicerar delårsrapporten januari – juni 2019 vilken nu finns att ladda ned från bolagets hemsida, www.rwbostad.se.

  • INTÄKTER. Totala intäkter uppgick till 9,6 miljoner kronor (29,0 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
  • RÖRELSERESULTATET. Rörelseresultatet uppgick till 2,4 miljoner kronor (7,0).
  • OREALISERADE VÄRDEFÖRÄNDRINGAR. Förvaltningsfastigheterna har under perioden omvärderats med 0,1 miljoner kronor (2,0). Skulden i koncernens derivat har under perioden minskat vilket påverkat resultatet positivt med 0,9 miljoner kronor (0,8).
  • TOTALRESULTAT. Periodens totalresultat efter skatt var 2,1 miljoner kronor (13,0) och är i sin helhet hänförlig till moderbolagets aktieägare.
  • KASSAFLÖDET. Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -27,0 miljoner kronor (212,4) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 16,4 miljoner kronor (61,0).
  • FÖRVALTNINGSFASTIGHETER. Förvaltningsfastigheterna har vid periodens slut värderats till 264,0 miljoner kronor (263,8 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
  • EGET KAPITAL. Vid periodens utgång uppgick eget kapital till 284,6 miljoner kronor (284,4) motsvarande en soliditet på 51,2 procent (35,8 procent). Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 5,62 kronor (5,60).
  • VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET. I mars månad har sakutdelning av aktierna i dotterbolaget RW Projektutveckling AB verkställts.