Välj en sida

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), org.nr. 556575-4537, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 oktober 2019 kl. 09:00 på bolagets kontor, Cylindervägen 18, 8 tr, Nacka Strand. 

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 14 oktober 2019, dels anmäla sitt deltagande senast den 14 oktober 2019 kl. 18:00 under adress RW Bostad AB (publ), Box 1113, 131 26 Nacka Strand.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven och gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Fullmakten i original skall medtagas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 14 oktober 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

 Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Framläggande och godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Förslag om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B.
 8. Beslut om disposition av bolagets fria egna kapital
  1. Beslut om att i samband med inlösen av preferensaktierna från balanserade vinstmedel avsätta 24 702 000 kronor till reservfond i enlighet med bolagsordningens § 7.
 9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut
Punkt 7

i) inlösen skall ske för ändamålet att till fullo återbetala preferensaktiekapitalet till aktieägarna.

ii) återbetalning skall ske med 425 kronor per preferensaktie. Totalt återbetalning uppgår till 26 245 875 kronor.

iii) vid beslut på extra bolagsstämma kommer bolaget istället för omedelbar kontantutbetalning, utfärda enkla skuldebrev med förfall senast 17 november 2019.

Upplysningar och antal aktier och röster

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget.

I bolaget finns totalt 46 118 201 aktier och 46 062 621,5 röster.