Välj en sida

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), 556575-4537 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 februari 2022 kl 10.30 på bolagets kontor i Nacka Strand, Cylindervägen 18.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd Bolagets aktiebok på dagen för stämman och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 7 februari 2023 per e-post till info@rwbostad.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www. rwbostad.se. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om inlösen av preferensaktier med stöd av inlösenförbehåll
  8. Beslut om ändring av bolagsordningen
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om inlösen av preferensaktier med stöd av inlösenförbehåll

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 70 772 585,95 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av bolagets samtliga 27 158 470 preferensaktier serie A och samtliga 61 755 preferensaktier serie B, i enlighet med inlösenförbehåll i § 7 i Bolagets nu registrerade bolagsordning. Ändamålet med minskningen är återbetalning till innehavare av preferensaktier med ett belopp om 5 kr per preferensaktie serie A och 400 kr per preferensaktie serie B. Utbetalningsdag ska ske på femte bankdagen efter registrering av inlösen hos Bolagsverket. Ett belopp motsvarande minskningsbeloppet ska föras över till bolagets reservfond.

Punkt 8 – Beslut om ändring av bolagsordningen

FÖRSLAG ATT TA BORT AKTIESLAGEN I BOLAGSORDNINGEN SÅ ATT ENDAST STAMAKTIER FÖREKOMMER.


FÖRSLAG ATT TA BORT ATT BOLAGET SKA VARA PUBLKT I BOLAGSORDNINGEN

Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst två veckor före stämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats.

_____________________

RW Bostad AB (publ)

Styrelsen