Välj en sida

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), 556575-4537 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 december 2020, kl. 09:15 på Mangold Fondkommissions kontor med adress Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 4 december 2020 och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 8 december 2020 per post till RW Bostad AB (publ), Box 1113, 131 26 Nacka Strand alt. via mail till info@rwbostad.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida rwbostad.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 8 december 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas iaktta försiktighet och undvika folksamlingar.

Som en försiktighetsåtgärd avser Bolaget att hålla stämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Frågorna på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen. För eventuella allmänna frågor om bolaget eller koncernen är aktieägare välkomna att skicka in dessa i förväg till bolaget via e-post till info@rwbostad.se.

Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19 bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud, d.v.s. rösta genom fullmakt.

Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför stämman.

B. Ärenden på stämman

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna

Aktieägare representerande cirka 95% procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 59 800 000,80 kronor genom nyemission av högst 23 000 000 preferensaktier av serie A till en kurs om 5 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är marknadsmässiga bedömningar. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma bolagets borgenärer. Skälet till avvikelse till aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets finansiella behov.

Teckning av aktier ska ske senast den 20 december, dock tidigast från registrering av ändring av bolagsordningen. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning i samband med aktieteckningen.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 på dagordningen för extra bolagsstämman den 14 december 2020, kl. 09:00.

Envar av styrelseledamöterna, eller den som sådan styrelseledamot utser, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst två veckor före stämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Bolaget har 46 118 201 aktier och 46 062 621,5 röster.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

RW Bostad AB (publ)

Styrelsen