Välj en sida

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), org.nr. 556575-4537, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 december 2018 kl. 14:00 på bolagets kontor, Cylindervägen 18, 8 tr, Nacka Strand. Inregistrering kan ske från kl. 13:30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 december 2018, dels anmäla sitt deltagande senast den 20 december 2018 kl. 18:00 under adress RW Bostad AB (publ), Box 1113, 131 26 Nacka Strand. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven och gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Fullmakten i original skall medtagas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Framläggande och godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Förslag till beslut om vinstutdelning.

8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen i RW Bostad AB (publ), org nr 556575-4537 (”Bolaget” eller ”RW Bostad”) föreslår att extra bolagsstämma den 28 december 2018, beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget RW Projektutveckling AB, org nr 559010-6067 (”RWP”) på i huvudsak följande villkor. Styrelsen föreslår att stamaktieägare för varje (1) aktie i Bolaget erhåller en (1) aktie i RWP, vilket motsvarar en utdelning om cirka 0,34 kronor per stamaktie. Värdet på utdelningen av aktierna i RWP bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Bolagets stamaktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Preferensaktier i RW Bostad skall ej medföra rätt till aktier i RWP. Styrelsens förslag till utdelningen motsvarar ett bedömt belopp om sammanlagt 1,55 miljoner kronor motsvarande det bokförda värdet vid upprättande av detta förslag och genom utdelningen minskas fritt eget kapital i RW Bostad AB (publ) med 1,55 miljoner kronor och koncernens egna kapital bedöms minska med högst 86,0 miljoner kronor.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen. Utdelningens verkställande förväntas ske tio (10) handelsdagar efter avstämningsdagen.

RW Bostads fria egna kapital uppgick per 31 december 2017 till 151 488 051 kronor. Vid årsstämman 2018 beslöts om utdelning till preferensaktieägarna med 1 976 160 kronor vilket reducerat det fria egna kapitalet med motsvarande belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket Aktiebolagslagen uppgår därmed till 149,5 miljoner kronor. Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av aktierna i RWP, i enlighet med styrelsen förslag, bedöms det kvarstående disponibla fria egna kapitalet enligt 17 kap. 3 § första stycket Aktiebolagslagen uppgå till minst 147 961 891 kronor före årets resultat.

Upplysningar och antal aktier och röster

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget.

I bolaget finns totalt 46 118 201 aktier och 46 062 621,5 röster.

* * * * * *

Stockholm i december 2018

RW Bostad AB (publ)

Styrelsen

Om RW Bostad

RW Bostad är en bostadsutvecklare på den svenska marknaden. RW Bostad skall kunna erbjuda bra bostäder i attraktiva lägen med goda kommunikationer. Detta skall framförallt ske genom nyproduktion av bostäder. RW Bostad utvecklar bostäder där människor ska kunna trivas och ha råd att bo i. Med modern arkitektur och stabila projekt vill vi skapa en plattform för framtidens boende och vara ett självklart alternativ för både hyresgäster, privata aktörer och kommuner.

Besök även: RW Bostads hemsida