Välj en sida

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), org.nr. 556575-4537, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2019 kl. 10:00 i Bolagets lokaler, Cylindervägen 18, Nacka Strand. Inregistrering kan ske från kl. 09:30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande senast den 21 maj 2019 kl. 16:00 under adress RW Bostad AB (publ), Box 1113, 131 26 Nacka Strand eller via e-post till info@rwbostad.se. Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven och gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Fullmakten i original skall medtagas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8. Beslut om:

i)     fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

ii)   dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning samt

iii)  ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

10. Val av styrelse och revisor.

11. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

12. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkten 8 ii) – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på stamaktierna. Styrelsen föreslår vidare en utdelning om 8 kr per preferensaktie, totalt 1 976 160 kronor. Avstämningsdag för utdelning på preferens­aktierna föreslås att vara den 10 januari 2019.

Punkten 11 – Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och preferensaktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och/eller kvittning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra till investerare riktade emissioner för finansiering av bolagets verksamhet och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.

För beslut enligt punkt 11 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor under minst två veckor före årsstämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

* * * * * *

Stockholm i april 2019

RW Bostad AB (publ)

Styrelsen

Om RW Bostad

RW Bostad är ett fastighetsbolag på den svenska marknaden. RW Bostad skall skall verka för att skapa attraktiva bostäder i områden med god efterfrågan. Tillsammans med hyresgästerna vill vi skapa goda förutsättningar för ett tryggt boende.

Besök även: RW Bostads hemsida