Välj en sida

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), 556575-4537 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 juli 2022 kl 10.30, Cylindervägen 18, Nacka Strand.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd Bolagets aktiebok på dagen för stämman och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 7 juli 2022 per e-post till info@rwbostad.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www. rwbostad.se. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut
  1. Om fastställande av resultat och balansräkning;
  1. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  1. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorsassistenter
 10. Beslut om inlösen av preferensaktier med stöd av inlösenförbehåll
 11. Beslut om ny bolagsordning
 12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 10 – Beslut om inlösen av preferensaktier med stöd av inlösenförbehåll

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att lösa in de preferensaktier som i förhand har anmälts av för inlösen av preferensaktieägare. Stämman beslutar vidare om minskning av Bolagets aktiekapital med maximalt 70 772 585,95 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av maximalt 27 158 470 preferensaktier serie A och 61 755 preferensaktier serie B, i enlighet med inlösenförbehåll i § 7 i Bolagets nu registrerade bolagsordning. Ändamålet med minskningen är återbetalning till innehavare av preferensaktier med ett belopp om 5 kr per preferensaktie serie A och 400 kr per preferensaktie serie B. Utbetalningsdag ska ske på femte bankdagen efter registrering av inlösen hos Bolagsverket. Ett belopp motsvarande minskningsbeloppet ska föras över till bolagets reservfond. Beslutet är endast giltigt om det biträds av samtliga preferensaktieägare i bägge serier.

Punkt 1 1 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolaget inte längre ska vara ett publikt aktiebolag. Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare som representerar minst nittio procent av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst två veckor före stämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

RW Bostad AB (publ)

Styrelsen