Välj en sida

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), org.nr. 556575-4537, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 23 juni kl. 1600 i Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande senast den 16 juni 2020 kl. 15.00 under adress RW Bostad AB (publ), box 1132, 131 52 Nacka Strand. Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven och gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Fullmakten i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier påminns om att i god tid före den 16 juni 2020 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 10. Val av styrelse och revisor.
 11. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
 12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och preferensaktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och/eller kvittning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra till investerare riktade emissioner för finansiering av bolagets verksamhet och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.
 

För beslut enligt punkt 11 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor under minst två veckor före årsstämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

* * * * * *

Stockholm i maj 2020

RW Bostad AB (publ)

Styrelsen