Finansiella rapporter & prospekt 2019-08-26T13:17:08+00:00

FINANSIELL INFORMATIONSNABBFAKTA (30 juni 2019)


INTÄKTER
9,6 mkr

ÅRETS RESULTAT
2,1 mkr 

SOLIDITET
51,2%

RAPPORTER

Nyckeltal (miljoner kronor om inget annat anges)
20182017201620152014
Intäkter178,9229,3224,0
163,484,1
Rörelseresultat 9,447,574,756,319,9
Årets resultat16,143,357,730,117,8
Bokfört värde förvaltningsfastigheter263,8261,0203,9210,5307,0
Anskaffningsvärde exploateringsfastigheter0,30,3160,873,0-
Eget kapital
284,4366,9325,6227,4197,4
Räntebärande skulder242,0344,4229,2184,5220,4
Rörelsemarginal, %5,220,733,434,423,7
Resultat per stamaktie
(exkl. utdelning på preferensaktie)
0,310,220,330,170,16
Avkastning på eget kapital, %4,712,922,315,014,5
Soliditet, %35,842,349,748,044,0
Antal stamaktier A 1)46 056 446 184 225 784184 225 784164 365 974164 365 974
Antal preferensaktier B 1)61 755247 020247 020247 020-
Kvotvärde aktier0,650,650,650,650,65
Eget kapital per stamaktie
(exklusive kapital hänförligt till preferensaktier)
5,601,851,621,221,20

1) I kvartal 3 -2018 har sammanläggning av aktier skett i förhållande 4:1. Jämförelsetalen är ej omräknade.