Finansiella rapporter & prospekt 2019-08-22T11:03:24+00:00

FINANSIELL INFORMATIONSNABBFAKTA


INTÄKTER
229,3 mkr

ÅREST RESULTAT
43,3 mkr 

SOLIDITET
42,3%

RAPPORTER
Nyckeltal (miljoner kronor om inget annat anges)
2017201620152014
Intäkter229,3224,0
163,484,1
Rörelseresultat47,574,756,319,9
Årets resultat43,357,730,117,8
Bokfört värde förvaltningsfastigheter261,0203,9210,5307,0
Anskaffningsvärde exploateringsfastigheter0,3160,873,0-
Eget kapital
366,9325,6227,4197,4
Räntebärande skulder344,4229,2184,5220,4
Rörelsemarginal, %20,733,434,423,7
Resultat per stamaktie
(exkl. utdelning på preferensaktie)
0,220,330,170,16
Avkastning på eget kapital, %12,922,315,014,5
Soliditet, %42,349,748,044,0
Antal stamaktier A184 225 784184 225 784164 365 974164 365 974
Antal preferensaktier B247 020247 020247 020-
Kvotvärde aktier0,650,650,650,65
Eget kapital per stamaktie
(exklusive kapital hänförligt till preferensaktier)
1,851,621,221,20