Bolagsstyrning 2018-05-31T12:14:27+00:00

BOLAGSSTYRNINGBOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning omfattar de beslutssystem genom vilka ägarna direkt och indirekt styr bolaget.

RW Bostad är ett svenskt publikt aktiebolag och lyder under den svenska aktiebolagslagen och har att följa bolagsord­ningen. RW Bostads styrning, ledning och kontroll grundar sig utöver lag och bolagsordning även på interna styrdokument såsom policys, rutinbeskrivningar och attestordning.

Bolagets styrelse och ledningsgrupp har som mål att RW Bostad ska motsvara de förväntningar och krav som aktieägare och övriga intressenter har på bolaget.